Mednarodni projekt

Mednarodno povezovanje

Mednarodni projekt Erasmus+ KA1 2018-20 Novo sreča staro za modro prihodnost

Cilj: Izboljšanje upravljanja in povečevanje kompetenc strokovnih delavcev, uvajanje inovativnih učnih metod in tehnik, krepitev sodelovanja s partnerji iz drugih držav ter mednarodna in medkulturna izmenjava.

Projekt Novo sreča staro za modro prihodnost odraža potrebe, ki izhajajo iz strateškega načrta Vrtca Najdihojca. Projekt pokriva tako potrebe organizacije po krepitvi kakovosti in internacionalizacije za izvajanje izobraževalne odličnosti ter posodobitev učnega načrta kot tudi potrebe strokovnih delavcev pri njihovem  osebnem in profesionalnem razvoju.

Projekt v smer in v izhodišče krepitve in razvoja kakovosti ter širjenja skupnih evropskih vrednot kot so svoboda, toleranca in nediskriminatornost postavlja učenje. S sodobnimi pristopi in na temeljih tradicije želimo otrokom dati najboljšo popotnico za življenje v družbi prihodnosti. Ustvariti želimo učno okolje, ki otrok ne omejuje s tem, kar odrasli mislimo, da je mogoče in ne želimo iskati rešitev oziroma odločati z včerajšnjo logiko, temveč s preudarnim iskanjem novih poti. Imamo strast in predanost, ob tem pa se ves čas sprašujemo, kako daleč iz cone udobja smo pripravljeni iti, da bi se otroci nečesa naučili. Z iskanjem ravnovesja med raziskovanjem in uvajanjem novih tehnologij, novih pristopov in internacionalizacijo ter ohranjanjem in zavedanjem pomena kulturne dediščine, nacionalne identitete in socialne vključenosti želimo preudarno ravnati v sedanjosti za modro prihodnost.

Projekt je namenjen tudi razmisleku, razjasnitvi in oblikovanju stališč, vrednot in odnosa, ki naj bi ga strokovni delavci imeli do ključnih vprašanj, ki jih projekt naslavlja, ter razvoju, izboljšanju in trajnosti razumevanja in spretnosti za uporabo pridobljenega znanja v praksi.

Cilj projekta je omogočiti strokovnim delavcem razvoj njihovih strokovnih kompetenc za izboljšanje izobraževalnega procesa, ki bo vključeval tudi spretnosti, pridobljene z mobilnostjo; uvajanje inovativnih učnih metod, tehnik in tehnologij in razširitev možnosti za evropsko sodelovanje za posodobitev in internacionalizacijo kurikula; krepitev zavedanja pomena kulturne dediščine in zboljšanje jezikovnih kompetenc ter razmislek o prihodnjih strateških usmeritvah vrtca.

V projekt mobilnost bo vključenih 19 strokovnih delavcev različnih profilov, ki se pri svojem delu med drugim ukvarjajo tudi z razvojem stroke, različnimi pedagoškimi pristopi, mednarodnim projektnim delom, vključevanjem otrok iz različnih kulturnih okolij, inkluzijo otrok s posebnimi potrebami, kamor štejemo tudi otroke iz socialno ogroženih skupin, okolij z manj priložnostmi in priseljence ter identifikacijo in delu z nadarjenimi predšolskimi otroki.

Glavne dejavnosti: sledenje na delovnem mestu in strukturirani tečaji s področja alternativnih pristopov in novih trendov pri poučevanju, ustvarjanja spodbudnih učnih okolij, krepitve socialnih veščin, integracije, internacionalizacije, kulturnega dialoga in zavedanja pomena kulturne dediščine, spodbujanja ustvarjalnosti in inovacij, učenja tujih jezikov, uporabe IKT in novih tehnologij.

Projektna metodologija temelji na strateškem načrtu institucije in evropskem razvojnem  načrtu: v vseh fazah se bodo udeleženci projekta osredotočili na uresničitev zadanih  ciljev in uporabili svoje znanje za aktivnosti, ki bodo v delo v našem vrtcu vnesle pozitivne spremembe: inovativnost kurikula, metode dela in IKT. V fazi priprave bo poudarek na sodelovanju z drugimi kolegi v tujini in razvijanju spretnosti na področju IKT. Na tečajih se bodo udeleženci osredotočili na ciljne kompetence, znanja in spretnosti, medtem ko bo v zaključku narejen razmislek, izboljšanje in širjenje dobrih praks.

Projektno vodenje je usmerjeno h kakovosti z jasnimi postopki pri ustanovitvi nepristranske izbirne komisije, ki določa merila za izbor, pripravi pogodb z udeleženci, kjer bodo jasno določeni pogoji in odgovornost ter vključevanju eTwinning orodij za nemoteno izvedbo projekta. S tem bo zagotovljena kakovost za doseganje želenih ciljev projekta.

Pričakovani rezultati projekta: udeleženci bodo pridobili in izboljšali ne le splošne izobraževalne kompetence, temveč se bodo naučili tudi različnih vključujočih pristopov za vključevanje otrok iz različnih kulturnih okolij v izobraževalni proces, razvijali bodo svojo računalniško pismenost, pridobili bodo širše in vključujoče razumevanje izobraževalnih programov v evropskem kontekstu, pridobili bodo znanje in sposobnost za načrtovanje in izvedbo mednarodnih projektov, izboljšali bodo komunikacijske veščine in spretnosti sodelovanja pri delu z mednarodnimi partnerji in izboljšali svoje znanje tujih jezikov.

Dolgoročni učinki in prednosti: pričakovati je, da bodo imeli strokovni delavci, ki bodo odšli na mobilnost, pomemben vpliv na izkušnje vseh zaposlenih. S pomočjo novih metod, spreminjajočega se učnega okolja, razvoja inkluzivnega učnega načrta se bo pomembno izboljšala kakovost izobraževanja v našem vrtcu. Pričakujemo, da bodo udeleženci postali bolj odprti za spremembe, modernizacijo izobraževalnega procesa in internacionalizacijo kurikula in bodo pripravljeni deliti svoje znanje in razširiti najboljše prakse v vrtec in lokalno skupnost.

Mobilnost Split

Izobraževanje po pedagogiki Montessori

Integracija in multikulturnost

V iskanju prihodnosti

Technology and media in education

Guadeloupe

Vzgojiteljica, Bianca Količ, sem se udeležila strokovnega izobraževanja v

projektu ERASMUS +, KA 1 (Novo sreča staro za modri jutri), kjer so

vključene mobilnosti za vzgojitelje. V oktobru 2018 sem se odpravila na

Guadeloupe na Karibih, kjer je bilo izobraževanje na temo: Digital Dynamic

Cultural Dialogue.

Že pred odhodom smo dobili študijsko gradivo tečaja, ki ga je bilo potrebno preučiti in se seznaniti z računalniškimi programi, ki smo jih uporabljali na tečaju.

Splošna ideja, ki smo jo razvijali udeleženci, je bila ohranjanje in spodbujanje kulturne dediščine v digitalni dobi globalizacije. Rezultat tega je bilo sodelovanje med učitelji, vključenimi v izobraževanje o evropski kulturni dediščini.

Tečaj je bil sestavljen iz predavanj na kraju samem, praktičnih aktivnosti, sodelovanja, obiskov in razprav. Med tečajem smo udeleženci raziskovali različne aplikacije Web 2.0, ki smo jih uporabljali kot aktivna in produktivna izobraževalna orodja. Tečaj se je zaključil z ocenjevalno sejo in razpravo o prihodnjih pobudah, kot so projekti eTwinning ali šolska partnerstva, sledila pa jim je predstavitev in podelitev certifikatov.

Udeleženci izobraževanja so bili predvsem učitelji srednjih šol, jaz pa sem bila edina vzgojiteljica iz vrtca. Prišli smo iz različnih evropskih držav; Nemčija, Danska, Finska, Hrvaška, Litva in Slovenija.

Na otoku Guadeloupe smo obiskali dve osnovni šoli in vrtec in kamorkoli smo prišli, so nas pričakovali otroški nasmehi in njihove radovedne oči. Otroci so odprti, veseli in radovedni, nenehno se gibljejo, kot da v sebi ves čas slišijo ritme afriških bobnov in glasbe. V šoli in vrtcu so nam pokazali, kako skozi učni program otroci spoznavajo svojo kulturno dediščino otoka, tradicijo, običaje in navade. Ljudje na otoku so zelo prijazni in komunikativni. Lahko smo videli in spoznali, kako so še danes skozi glasbo, ples ter razne ročne spretnosti povezani s svojimi koreninami prednikov.

Vsak dan smo imeli domačo nalogo in s pomočjo novih računalniških programov smo opisali in predstavili, kar smo se naučili.

Imeli smo tudi čas za  plavanje, neformalno druženje, spoznavanje in izmenjavo izkušenj na področju izobraževanja in vzgoje otrok in mladostnikov v različnih državah Evrope.

Ob vrnitvi iz Karibov sem razmišljala, kako najbolje predstaviti in vključiti v naš program vse kar sem izkusila in se naučila na izobraževanju.

Najprej sem otrokom seveda predstavila projekcijo fotografij in video posnetkov skozi novo naučeni računalniški program WEB 2.0, kjer so orodja za izobraževanje, kot so Kizola, Animoto, Smilebox, PictureTrail, Quizrevolution …

Z otroki smo se lotili priprave veselega in razigranega plesnega nastopa za starše. Skozi plese in pesmi smo odpotovali okoli sveta. Zaplesali smo deset plesov ljudstev sveta. Pri pripravi koreografij in glasbe smo si pomagali s knjigo in cd zgoščenko Albince Pesek, Pesmi in plesi ljudstev sveta. Ko sem bila v vrtcu na Guadeloupe, so nam otroci zaplesali svoj tradicionalni Gwo ka ples in takoj sem vedela, da ga bom naučila naše otroke in vključila v nastop naših otrok. Tamkajšnje vzgojiteljice in otroci so nam pokazali koreografijo, ki sem se jo naučila in nato predstavila otrokom v Aeterniji.  Otroci so se vživeli v izredno živahen in poskočen ritem Gwo ka plesa in navdušili občinstvo. Najprej smo nastopali za starše in stare starše otrok, nato za otroke in vzgojiteljice enote Bibe, odšli v enoto Lek ter na koncu še v Dom starejših občanov Šiška. Povsod so nas z navdušenjem sprejeli in uživali v plesih ljudstev sveta.

Svoje izkušnje in znanje iz izobraževanja pa sem delila kot aktivna udeleženka tudi na XII. mednarodni konferenci za vzgojitelje z naslovom Osebnostni razvoj predšolskega otroka, s svojim člankom in predstavitvijo članka z naslovom Primeri vplivov odraslih na otrokov osebnostni razvoj.

Spoznavamo svet

V vrtcu Najdihojca posvečamo kulturni izmenjavi veliko pozornosti. Že pet let aktivno sodelujemo v evropskem projektu Erasmus+ KA1, kjer se vzgojitelji  udeležujemo najrazličnejših seminarjev, ki problematizirajo aktualne teme od vseživljenjskega do trajnostnega razvoja, profesionalne rasti in osvajanja specifičnih pedagoških znanj. Pod okriljem tega projekta se je rodila ideja plesov vsega sveta. Plese smo najprej zaplesali staršem na novoletnem srečanju. Nato smo z njimi zaplesali drugim skupinam v našem vrtcu in nazadnje tudi v Domu starejših občanov Šiška.

Ko smo bili otroci, se nam je svet zdel velikanski in verjetno smo si vsi želeli, da bi ga bolje poznali. V Vrtcu Najdihojca v Ljubljani, točneje v skupinah Aeternie, kjer otroci obiskujejo vrtec stari od tri do šest let, smo se odločili, da bomo svet spoznavali skozi glasbo in plese. Zakaj ravno glasba in plesi? Ker smo si v osnovi ljudje zelo podobni po vsem svetu – radi plešemo in radi imamo glasbo. Glasba in ples sta univerzalna jezika, v njiju je prelita energija in temperament ljudi, ravno tako narava in okolje. Le-to nas povezuje, oboje je del naše kulturne identitete in nas predstavlja tudi navzven.

Odločili smo se za glasbo na zgoščenki ga. Albince Pesek »Plesi ljudstev sveta«. Izbrali smo si deset skladb in sestavili deset plesov. Preden smo sploh začeli s plesom, smo si o vsaki deželi najprej ustvarili vtis – poslušali smo tipično glasbo, spoznavali navade in način oblačenja, deželo smo poiskali na zemljevidu, ogledali smo si več knjig o deželah sveta. Skladbe na zgoščenki so nas nato že s samim ritmom in barvitostjo instrumentov popeljale daleč v svet.

V prvem plesu smo se podali na Japonsko; zanjo je značilna zelo nežna pokrajina, zato smo prikazali nežen ples s pahljačami, kot kontrast pa so dečki pokazali še karate, oz. nekaj gibov borilnih veščin. Drugi ples nas je peljal med severne Indijance; zaplesali smo ples v krogu, v sredini kroga je bil ogenj. Tretji ples smo nadaljevali v dveh krogih; mlajši otroci so naredili manjši, notranji krog, starejši pa večji, zunanji. Vsak se je sukal v svojo smer – ples je prihajal iz Izraela. Naprej smo potovali v Afriko, zaplesali smo zulujski ples in ob plesu igrali na lesene palice. Nadaljevali smo v Avstralijo, ob plesu ob ognju je deklica zaplesala, otroci so v ritmu igrali na lesene instrumente. Sledili so nežen morski ples s Havajev in zelo živahen ruski ples, ki se pleše kot »kazačok«, nato pa mehiški ples, kjer so se otroci razživeli in zaplesali v parih, k plesu smo dodali še značilni sombrero. Sledil je še ples s Karibov, kjer je bila pred kratkim naša vzgojiteljica in nas je naučila njihov Gwoka ples. Kot zadnji  smo zaplesali slovensko belokranjsko kolo »Diradi čindara«, ki je navdušil tako nas kot naše gledalce in poslušalce. Plesi so nas nazadnje pripeljali  domov. Otroci so se veselili prihoda domov, »saj smo v Sloveniji mi ta glavni«. Dom je tam, kjer se počutimo lepo, kjer se počutimo varne, sprejete in kjer smo lahko z ljudmi, ki so nam blizu.

Izkušnja spoznavanja sveta preko glasbe in plesov je bila zelo pozitivna za vse nas, saj smo na eni strani spoznali veliko novih informacij o deželah po svetu, na drugi strani pa je svet prišel k nam. Preko glasbe in gibanja smo lahko postali del tuje kulture in jo izrazili na svoj način.

Alenka Krajnc, vzgojiteljica v vrtcu

Najdihojca, Ljubljana

Erasmus+ KA1 mobility course »NATURE, CULTURE, KALEVALA« 24. 2. – 1. 3. 2019 v Ouluu, Finsk

V projektu Erasmus+ KA1 sem se v mesecu februarju udeležila seminarja Nature, culture, Kalevala pod vodstvom ga. Paule Saanio in organizacije Helea v Ouluu na Finskem. Seminarja se je udeležilo dvanajst pedagogov iz štirih evropskih držav.  Rdeča nit seminarja je bila finski narodni ep Kalevala (preveden tudi v slovenščino). Je edinstveno delo finske zgodovine,  bazira na ljudski poeziji, ki se je ustno skozi stoletja ohranila. Avtor, Elias Lonnrot, je zbral gradivo in knjigo izdal leta 1835. Na temo štirih zgodb iz Kalevale smo v Film school v Ouluju naredili animacijski film, se učili finskih tradicionalnih plesov, spoznali veliko o kulturi, temperamentu, običajih, naravi in nasploh o deželi naših severnih sosedov. V petih dneh smo se spoznali tudi z edinstvenim finskim šolskim sistemom, obiskali več univerz v Ouluu ter samostojno predstavili svoje delo, institucijo, s katere prihajamo in naš odnos v izobraževalnem sistemu.

Obisk je bil zelo inspirativen, zato smo v vrtcu načrtovali in izvedli več aktivnosti, ki so povezane s samim seminarjem. Najprej smo si pogledali  ppt prezentacijo moj slikovni material in filmček, ki smo ga posneli v Film school Oulu. Tako so otroci preko animacije spoznali osnovne štiri zgodbe finskega narodnega epa.  Prebirali smo več zgodb iz otroške slikanice Kalevala, spoznali veliko o deželi Finski, naredili evro-kotiček, ki je predstavil Finsko…Spekli smo finsko tradicionalno pecivo Pulla, se naučili nekaj plesov, slikali in ustvarjali na temo severnega sija (aurora borealis), itd.

Zapisala Alenka Krajnc, april 2019

Final report on Waldorf pedagogy course organized in Lisbon, October 2018

On the first day of the course, when we met with other participants, we realized that there are only 3 participants in Waldorf pedagogy course, Maja Obućina and Amelia Lušetić from Croatia and myselfe. At first we were sceptical because we tought we would not be able to share a lot of our experience in such a small group. When we chose this course, all the three of us had the same expectations: to learn more about the Waldorf pedagogy and to see some implementations of it in practice, especially in portuguese kindergartens.

In 5 days we had 2 lectures about Waldorf pedagogy in European schools, child development according to Waldorf pedagogy  and self-development of kindergarten teachers. The lectures were held by two professors from the Waldorf association: Ana Abreu and Maria Joao Reis. This lectures helped us get a better picture of anthroposophy which is the base of Waldorf way of life. Maria Joao Reis had a short workshop with us where she introduced us to some new games, materials and books that are well-known in Waldorf pedagogy.

We visited 3 different schools: private eco-school »Tom de Terra«, private school/kindergarten »Educa a Brincar« and Waldorf school/kindergarten »Escola Jardin do Monte«. They showed us different methods in education, gave us some ideas and showed us the conditions they work in. It would have been great if we had a chance to visit another Wardorf kindergarten here so we could make a comparison.

The first time i encountered waldorf pedagogy was twenty years ago in Ljubljana, when the Waldorf school organised a seminar for educators in classic schools and kindergartens. The seminar was very educational, most of the guest speakers came from England and they included myriad of practical lessons, such as storytelling, handcrafting and teambuilding exercises. Later on the Waldorf school in Ljubljana got an approval from The Ministry of education and students from elementary waldorf school could continue their education on a highschool level with waldorf programme and additionally a number of kindergartens with the same pedagogy methods have been opened.

I often incorporate methods from the waldorf system into the classic methods we use when working with children, because they are not all that different. Event theoretics of behavioural psychology such as Piaget and Vigotski have used some of Steiner's perspectives on children development. In my opinion many of the commonly used techniques originate from Steiner's views on pedagogy. To some extent every educator tends to  approach to children in the most natural way possible, when focusing on a child's development, enabeling him or her enough space for free play, to listen and offer a stimulative environment for each child.

The Waldorf pedagogy is becoming more and more popular, not only in Europe, but also in Africa, South America and Australia. Next year we will be marking a 100 years since the first school and kindergarten were established that follow Steiner's methods.

The course was well organized for the most part, especially on a social level (gathering with other Erasmus participants, joined meals like lunch and dinner in many different places, trips to Lisbon, Sintra and Cabo de Roca). At the end we realized we were lucky that there were only 3 of us on this course, because we had more intimate and relaxed atmosphere. We could communicate more with each other, but also with our professors. We had the opportunity to bond with each other both on a professional and personal level. We have decided to continue our collaboration throughout the visits to each others institutions, joned eTwinning projects and much more.

Alenka Krajnc, oktober 2018