MEDNARODNO POVEZOVANJE

Mednarodni projekti

 

AKREDITACIJA 2022 - 2027

Akreditacija Erasmus je orodje, namenjeno organizacijam, dejavnim na področju izobraževanja odraslih, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter šolskega izobraževanja, ki želijo vzpostaviti čezmejne izmenjave in sodelovanje. Podelitev akreditacije Erasmus potrjuje, da je prijavitelj pripravil načrt za izvedbo visokokakovostnih dejavnosti mobilnosti v okviru širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije.

 

Vrtec Najdihojca je akreditacijo Erasmus+ prejel avgusta 2021.

 

Kljub sodobnim pedagoškim konceptom, ki so osnova obstoječega slovenskega nacionalnega kurikuluma, se v našem vrtcu zavedamo, kako pomembno je spoznavati še druge koncepte in izvedbene prakse. To poskušamo dosegati tako, da se kontinuirano udeležujemo različnih oblik izobraževanj ter nova znanja nato na različne načine implementiramo v prakso. Da bi lahko presojali kakovost lastne prakse, jo izboljšali in spremembe trajnostno vnesli v izvedbeni kurikulum, so nam dragocena različna povezovanja in usposabljanja tudi izven meja Slovenije.

Naš vrtec vključuje pestro paleto otrok, staršev in zaposlenih, ki se, kljub naši raznolikosti, med seboj dopolnjujemo in drug drugega s svojim znanjem in izkušnjami bogatimo. Učinkovito obravnavanje raznolikosti in spodbujanje enakih možnosti je sestavni del našega dela, ustvarjanje vključujočega okolja in spoštovanje pa mu predstavljata temeljno normo. Gojimo inkluzivno kulturo in smo še posebej pozorni na osebe, ki prihajajo iz okolij z manj priložnostmi.

V vrtcu skrbimo, da vsi otroci pridobivajo znanje, spretnosti in navade potrebne za trajnostni načinu življenja ter zavedanje o človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju. Skrbimo, da je vrtec prilagojen otrokom, invalidom in obema spoloma, ter vsem omogoča varno, nenasilno, sprejemljivo in spodbudno učno okolje.

Otroke in zaposlene vodimo prek meja njihovih trenutnih sposobnosti, jih spodbujamo, da uporabijo vso svojo kreativnost pri reševanju tehnoloških izzivov in prek timskega dela ustvarjamo okolje, kjer se razvijajo socialne sposobnosti, zelene kompetence in digitalna pismenost.

Lego robotika predstavlja eno izmed vodilnih orodij za poučevanje znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike na eni in programiranja na drugi strani, je alternativni didaktični pristop, ki temelji na aktivnem vključevanju otrok pri pridobivanju znanja in omogoča njegovo trajnost. Prek aktivnih didaktičnih pristopov v otrocih vzbujamo veselje do pridobivanja novih znanj in jih opremljamo s kompetencami za družbo prihodnosti, da bodo imeli poglobljen in pametnejši odnos do tehnologije, računalnikov in spleta ter da bodo okoljsko ozaveščeni.

Za uresničevanje naše ideje sodelujemo in se povezujemo s partnerji  v okviru  Erasmus+ Ključnega ukrepa 1 in 2.  Naše mednarodno povezovanje in kakovostno delo privablja številne domače in tuje dijake in študente, ki v našem vrtcu opravljajo večtedensko ali večmesečno pedagoško prakso ter številne učitelje iz različnih evropskih držav na izobraževalnih obiskih (sledenju na delovnem mestu). Poleg mobilnosti strokovni delavci delujejo tudi na portalu eTwining ter se povezujejo z učitelji iz različnih državah, ki se ukvarjajo s podobnimi pedagoškimi pristopi. Prav tako posamezniki s prispevki sodelujejo na različnih mednarodnih konferencah in posvetih, vrtec pa se na osnovi osebnih poznanstev samostojno povezuje tudi z različnimi izobraževalnimi ustanovami in strokovnjaki tako doma kot v tujini.

Dosedanji projekti so zagotavljali individualizirane učne priložnosti vdelane v razvojni načrt vrtca, zagotavljali so razvoj stroke, vplivali na motivacijo zaposlenih, povečevali njihovo medkulturno zavest in zavest o vrednotah EU. V vrtcu se je izboljšala delovna klima, kar je vplivalo na osebnostno rast in blaginjo tako otrok kot zaposlenih. Projekti so v vrtcu ustvarili bolj moderno, dinamično, odprto, tolerantno, predano in profesionalno okolje, z njimi pa smo želeli spodbuditi tudi večjo občutljivost za socialne, jezikovne in kulturne raznolikosti, kar je povečalo možnosti za strokovni razvoj, motiviranost in zadovoljstvo pri vsakdanjem delu vzgojiteljev. Strokovni delavci so: pridobili nova teoretična in praktična znanja ter veščine, ki so jih vključili v svoje letne delovne načrte in v izvedbeni kurikulum, z delom v projektni skupini so lahko prakticirali svoje znanje drugih EU jezikov ter razvijali svoje jezikovne kompetence, z izmenjavo izkušenj z drugimi udeleženci mobilnosti so pridobili boljši vpogled in kritično distanco v izvajanje svoje dosedanje prakse, razvijali veščine projektnega in timskega dela, razvijali so veščine komuniciranja, sodelovanja, reševanja problemov, pogajanja, kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, krepili so medkulturno zavest in spoznavali kulturo drugih udeležencev, krepili so toleranco in strpnost, krepili so evropsko sodelovanje med ljudmi, dobili so vpogled v različne izobraževalne sisteme, skupaj z ostalimi udeleženci so razvijali virtualno platformo za sodelovanje, povečala se je motivacijo za delo in nadaljnji profesionalni razvoj. Otroci so pridobili nova znanja in izkušnje, povečali strpnost, toleranco, sprejemanje in razumevanje različnosti, pridobili nova znanja in nove spretnosti,  pridobivali stališča in navade globalno mislečih državljanov, motivacijo. Na ravni staršev pa opažamo pripravljenost, da se sami in njihovi otroci vključijo v dejavnosti, povezane s projektom.

Pri oblikovanju Programa razvoja vrtca smo v opravljeni SWOT analizi izpostavil prednosti in slabosti, kakor tudi priložnosti ter ovire. Ugotovili smo, da se med drugim srečujemo z naslednjimi izzivi, ki  jih kot potrebo po izboljšavah izpostavljamo tudi v Evropskem razvojnem načrtu:

  1. Internacionalizacija in spodbujanje medkulturnega dialoga, da bi otroke opremili z znanjem in spretnostmi za njihovo prihodnje življenje ter razvoj kot globalnih državljanov, ne le na delovnem mestu, ampak tudi za njihovo osebno rast, dobro počutje in za dejavno sodelovanje v družbi. Zato si želimo najti načine za razvoj socialnih in državljanskih kompetenc 21.st. s posebnim poudarkom na kompetencah, kot so kritično mišljenje, skupinsko delo in sodelovanje, zmožnost reševanja problemov, prenos znanja in veščin na nova področja/probleme, digitalna pismenost, komunikacija in socialne veščine, interdisciplinarnost, medkulturne in jezikovne kompetence in trajnost. Hkrati želimo povečati zavest o vrednotah EU, kakor tudi aktivno državljanstvo.
  2. Izboljšanje kakovosti izobraževanja prek vključevanja v mednarodna učna okolja, ki podpirajo učenje v skladu z novimi spoznanji o razvoju možganov in načine izobraževanje prilagajajo hitro spreminjajočemu se svetu okoli nas. Projekti pomagajo razvijati komunikacijske spretnosti, spodbujajo timsko delo, državljansko odgovornost, sodelovanje in ustvarjajo medkulturno razumevanje ter pripravljajo otroke na polno udeležbo v družbi kot produktivne in sočutne državljane.

 

Naši cilji so:

Cilj 1: Naš cilj je, da vsi otroci in vzgojitelji našega vrtca nenehno raziskujejo, usvajajo novo znanje in krepijo kompetence za 21. stoletje.

Otroke in vzgojitelje želimo pripeljati prek meja njihovih trenutnih sposobnosti, jih spodbuditi, da uporabijo vso svojo kreativnosti pri reševanju izzivov in prek timskega dela ustvarjajo okolje, kjer se razvijajo njihove socialne sposobnosti. Kot piše v Programu razvoja vrtca si želimo najti načine za razvoj znanja in kompetenc za 21.st. s posebnim poudarkom na kritičnem in logičnem mišljenju, ustvarjalnosti, reševanju problemov, komunikaciji in konstruktivnem obvladovanju čustev ter timskemu delu in sodelovanju, pa tudi na prenosu znanja in veščin na nova področja/probleme, digitalni pismenosti, trajnosti in "zelenih" kompetencah. Verjamemo, da znanje in kompetence 21. st. ter medkulturni dialog otrokom in vzgojiteljem omogočajo, da razvijajo navade, stališča in prepričanja za aktivno globalno državljanstvo, uspešno vodenje svojega življenja in profesionalnega razvoja ter proaktivno spopadanje s problemi. Hkrati s tem se povečuje tudi zavest o skupnih EU vrednotah.

Zastavljenemu cilju smo, skladno s Programom razvoja, začeli slediti že v šolskem letu 2019/20 tudi s projektom Postajam boljši človek, da bom vrednejši vzornik, ki je bil  nadaljevanje in nadgradnja vseh preteklih projektov in smo z njegovim izvajanjem vztrajali pri zagotavljanju trajnosti projektnih rezultatov.

Cilj 2: Naš cilj je oblikovanje učnih okolij, ki podpirajo učenje v skladu z novimi spoznanji o razvoju možganov ter krepitev zavedanje pomena čuječnosti in pozitivne psihologije.

Izboljšanje kakovosti dela načrtujemo tudi prek vključevanja v učna okolja, ki podpirajo učenje v skladu z novimi spoznanji o razvoju možganov in načine izobraževanja prilagajajo spreminjajočemu se svetu. Najpomembnejši element okolja je spoštljiv odnos, ki se vzpostavi med otrokom in vzgojiteljem. V okviru cilja bodo otroci in odrasli razvijali in krepili lastnosti, sposobnosti in vrednote, ki jim pomagajo uspevati v skupnosti, razmišljali bodo, kako pomagati k zavestnemu obvladovanju stresa in tesnobe s pomočjo čuječnosti. Želimo si, da v svojem življenju razvijajo empatijo in znanja o tem, kako se bolj modro in sočutno odzivati na ljudi, dogodke in izkušnje.

Komunikacija z otroki zahteva, da vzgojitelji z otroki komunicirajo starosti primerno in na otrokom prijazen način, so pozitivni in izhajajo iz otrokovih močnih področji, upoštevajo otrokove potrebe in jih celostno obravnavajo z namenom, da bi bili otroci osebno in učno uspešni.

Cilj 3: Naš cilj je ustvarjanje priložnosti in soočanje z izzivi učenja otrok in vzgojiteljev prihodnosti  z  vzpostavljanjem inovativnih učnih okolij podprtih z IKT.

Za uvajanje inovativnega načina dela je pomembna usmerjenost k inovacijam, ki terjajo nove pristope in oblike, oblikovanje spodbudnega učnega okolja in uvajanje didaktičnih pristopov, ki vodijo k globinskemu učenju in spodbujanju višje ravni otrokovega mišljenja.

Učinek, ki ga pričakujemo ob uvajanju inovativnega načina dela so tudi pozitivni psiho-socialni vplivi. Na otroke usmerjene aktivnosti omogočajo njihovo participacijo in sodelovanje pri načrtovanju sebi lastnih ciljev, skupnem postavljanju kriterijev, izbiri učne poti in s tem spodbujanje prevzemanja odgovornosti za lastno znanje. Z načrtnim raziskovanjem tehnologij prihodnosti. in vključevanjem IKT ter njegovo smiselno rabo želimo otrokom in strokovnim delavcem zagotoviti uspešno uvajanje najmlajših v porajajočo se digitalno pismenost, jim zagotavljati enake možnosti in tako zmanjševati razlike med njimi, ter pridobivanje novih znanj, s katerimi bodo v prihodnosti kreativno soustvarjali virtualni svet.

 

Različne aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja strokovnim delavcem zagotavljajo možnosti, priložnosti in pogoje za razvoj  njihovih pedagoških in splošnih kompetenc ter jih opremilo z orodji za doseganje ciljev projekta. Z vključevanjem najboljših praks in novih metod poučevanja v letni delovni načrt ter izvedbeni kurikulum zagotavljamo trajnost in krepitev rezultatov izvedenih aktivnosti in prenos pridobljenega  znanja na vse deležnike vzgojno-izobraževalnega procesa.

S strategijami internacionalizacije spodbujamo celovit pristop vrtca k razvoju in povezovanju mednarodne, medkulturne in globalne perspektive, otrokom pa omogočamo, da razvijejo znanja, spretnosti, stališča in navade srečnih, globalno mislečih državljanov. Ohranjanje ravnotežja med internacionalizacijo in ohranjanjem nacionalne identitete, nas spodbuja k razmišljanju, da ravno spoznavanje posebnosti njihovih lastnih in drugih kultur, otroke privede do večjega razumevanja lastne nacionalne identitete, hkrati pa razvija strpnost in sprejemanje.

Vse Erasmus+ aktivnosti so namenjene tudi razmisleku, oblikovanju stališč, vrednot in odnosa, ki naj bi ga strokovni delavci imeli do ključnih vprašanj, ki jih projekt naslavlja in razvoju, izboljšanju in trajnosti razumevanja ter spretnostim za uporabo pridobljenega znanja v praksi.

 

Dokler smo radovedni, smo se pripravljeni učiti, sprejemati drugačnost, postajati strpnejši in se tudi sami spreminjati. Radovednost je tista, ki vsakič sproti poskrbi za spremembe in prinaša željo po nečem novem (dr. Alenka Flander, CMEPIUS).

 

AKTIVNOSTI

ERASMUS + poročila 2023-24

ERASMUS + poročila 2021-22

Zvezdica zaspanka

Strokovni aktiv digitalne tehnologije 2 – primeri dobrih praks

Lov na medveda

Zbirka priprav digitalnih hospitacij

Digitalni vrtec

PP predstavitve:

 

 

PRETEKLI PROJEKTI