RAZVOJNI ODDELEK

Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

PROGRAMI ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI GLEDE NA KURIKULUM

1. PROGRAMI ZA OTROKE S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO so namenjeni otrokom, ki so z Odločbo ZRSŠ usmerjeni v program, ki se izvaja v rednem oddelku. Strokovna skupina vrtca, ki jo imenuje ravnatelj za vsakega otroka posebej, pripravi, spremlja izvajanje ter evalvira individualizirani program. Dodatno strokovno pomoč v/izven oddelka izvaja vzgojiteljica za izvajanje dodatne strokovne pomoči (2 do 3 ure tedensko). V določenih oddelkih je glede na odločbo tudi znižano število otrok od predpisanega.

2. PRILAGOJEN PREDŠOLSKI PROGRAM se izvaja v dveh razvojnih oddelkih vrtca v enoti Biba. Imenovana strokovna skupina vrtca pripravi individualizirani program, nosilke izvedbenega kurikuluma v oddelku pa so vzgojiteljica – specialna pedagoginja, pomočnica vzgojiteljice ter fizioterapevtka. V posamezni oddelek je lahko vključenih največ šest otrok. Pri načrtovanju dela za otroke s posebnimi potrebami sledimo načelu inkluzije – da mora imeti vsak otrok s posebnimi potrebami možnost učenja, napredovanja, potrjevanja, doživljanja uspehov in osebne rasti ter možnost druženja z drugimi večinskimi otroki, zato v programih prehajanja načrtujemo vključevanje teh otrok v dejavnosti drugih oddelkov v vrtcu.

Za dodatne informacije pokličite SVETOVALNO SLUŽBO VRTCA. 

5ef6a64a-e64c-4ac8-9c85-55f452325785