SKLAD VRTCA

Na podlagi 135. točke Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, popravka št. 64/09, 65/09 in št. 20/11) je Svet zavoda vrtca Najdihojca na 37. redni seji dne 23. januarja 2012 sprejel SKLEP o ustanovitvi SKLADA Vrtca Najdihojca.

Sklad se ustanovi za:

 • pomoč socialno ogroženim otrokom (organizirane dejavnosti, pripomočki, ipd.),
 • pomoč otrokom s posebnimi potrebami (nabava namenskih pripomočkov),
 • financiranje dejavnosti oddelkov, ki niso sestavni del vzgojno-izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev(izleti, taborjenja, obisk kulturnih dogodkov, ipd.) in nadstandardnih dejavnosti,
 • nakup nadstandardnih pripomočkov in opreme za zagotavljanje zadovoljstva  in kakovosti bivanja otrok v vrtcu (različna igrala, igrače, avdio-video oprema, ipd.),
 • zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti otrok,
 • promocijo vrtca v javnosti (objave v sredstvih javnega obveščanja, promocijski material, ipd.),

 

"Tisti, ki stori kaj dobrega, naj molči; tisti, ki mu je bilo dobro delo storjeno, naj pripoveduje."  - Seneka

 

SPOŠTOVANI STARŠI!

KAJ?

Po sklepu Sveta zavoda Vrtca Najdihojca od 23.1.2012 v našem vrtcu je začel delovati Sklad Vrtca Najdihojca.

Zakonsko podlago zanj predstavlja 135. Člen ZOFVI. Sklad ima sedemčlanski upravni odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov staršev in zaposlenih. Sredstva v Sklad bomo pridobivali iz prostovoljnih prispevkov staršev, zaposlenih, donacij in drugih (sponzorskih) virov.

ZAKAJ?

Sklad Vrtca Najdihojca je namenjen pomoči socialno ogroženim otrokom, financiranju dejavnosti, ki niso sestavina obveznega programa in zajemajo nadstandartne storitve in opremo, pomenijo pa  možnosti za boljše in kvalitetnejše vzgojno-izobraževalno delo.

KDO?

V sklad Vrtca Najdihojca lahko prispevajo starši otrok, ustanove, kjer so starši zaposleni, zelo veseli bomo prispevkov babic in dedkov, znancev, zaposlenih vrtca…

Zbrana sredstva Sklada se bodo porabila glede na kriterije, ki jih bo pripravil Upravni odbor Vrtca Najdihojca.

SKLADU VRTCA NAJDIHOJCA LAHKO PODARITE 0,3% DOHODINE 

Skladu Vrtca Najdihojca lahko podarite 0,3 % vaše dohodnine, kar vas prav nič ne stane. 0,3 % dohodnine lahko skladu vrtca podari prav vsak prebivalec Slovenije, ki prejema kakršnikoli osebni prejemek (npr. plača, socialno nadomestilo …) ne glede na to, ali dohodnino doplača ali dobi vračilo. Torej donacija dela dohodnine ne vpliva na višino vašega vračila ali doplačila dohodnine, kar pomeni, da z namenitvijo donacije od dohodnine niste v ničemer prikrajšani, saj gre drugače ta znesek avtomatično v proračun RS.

0,3 % dohodnine lahko skladu vrtca podarite zelo enostavno z nekaj hitrimi kliki oz. izpolnitvijo preprostega obrazca, če pa ste del dohodnine že namenili drugi organizaciji, lahko sedaj vašo izbiro tudi spremenite (kot veljavna šteje zadnja vloga, ki jo oddate).

Del dohodnine nam lahko namenite na naslednje preproste načine:

 • elektronsko preko E -davkov ,
 • ali natisnete obrazec na spletni strani vrtca oz. zanj zaprosite strokovne delavce v skupini vašega otroka in ga izpolnjenega vrnete v zaprti kuverti:
  • strokovnim delavcem v skupini vašega otroka,
  • v tajništvo ali
  • pošljete po pošti na: Vrtec Najdihojca, Gorazdova ulica 6, 1000 Ljubljana.

DONATORSTVO

Donatorstva lahko pravne osebe uveljavljajo kot olajšavo pri napovedi dobička. Kot dokazilo sklenejo z Vrtcem Najdihojca donatorsko pogodbo. Predlog pogodbe vam bomo poslali na podlagi izjave.

Sredstva, ki jih bomo zbrali s pomočjo prostovolnjih prispevkov staršev se bodo zbirali na TRR:  01261-6030637635,  sklic sklad Vrtca Najdihojca.

Sredstva, ki bomo zbrali s pomočjo donacij, sponzorstev se bodo zbirali na TRR: 01261-6030637635, sklic za posamezno enoto sklada Vrtca Najdihojca.

Spoštovani starši in donatorji, vsak prispevek je dobrodošel. Hvala vsem, ki nam s svojo nesebično pomočjo pomagate!

 

Predsednik Upravnega odbora                                          Ravnateljica vrtca Najdihojca
Sklada Vrtca Najdihojca                                                     Andreja Škvarč
Vladimir Đerić

 

Sklad Vloga za materialno pomoč ->

Sklad Vloga za sofinaciranje vrtca v naravi ->

Sklad Pravilnik Sklad Vrtca Najdihojca ->

Sklad Zloženka ->

Sklad Pristopna izjava ->

Zapisnik 13. 10. 2023

Zapisnik 9. 6. 2023

Zapisnik 43. korespondenčne seje