SKLAD VRTCA

Na podlagi 135. točke Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, popravka št. 64/09, 65/09 in št. 20/11) je Svet zavoda vrtca Najdihojca na 37. redni seji dne 23. januarja 2012 sprejel SKLEP o ustanovitvi SKLADA Vrtca Najdihojca.

Sklad se ustanovi za:

  • pomoč socialno ogroženim otrokom (organizirane dejavnosti, pripomočki, ipd.),
  • pomoč otrokom s posebnimi potrebami (nabava namenskih pripomočkov),
  • financiranje dejavnosti oddelkov, ki niso sestavni del vzgojno-izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev(izleti, taborjenja, obisk kulturnih dogodkov, ipd.) in nadstandardnih dejavnosti,
  • nakup nadstandardnih pripomočkov in opreme za zagotavljanje zadovoljstva  in kakovosti bivanja otrok v vrtcu (različna igrala, igrače, avdio-video oprema, ipd.),
  • zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti otrok,
  • promocijo vrtca v javnosti (objave v sredstvih javnega obveščanja, promocijski material, ipd.),

 

"Tisti, ki stori kaj dobrega, naj molči; tisti, ki mu je bilo dobro delo storjeno, naj pripoveduje."  - Seneka

 

SPOŠTOVANI STARŠI!

KAJ?

Po sklepu Sveta zavoda Vrtca Najdihojca od 23.1.2012 v našem vrtcu je začel delovati Sklad Vrtca Najdihojca.

Zakonsko podlago zanj predstavlja 135. Člen ZOFVI. Sklad ima sedemčlanski upravni odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov staršev in zaposlenih. Sredstva v Sklad bomo pridobivali iz prostovoljnih prispevkov staršev, zaposlenih, donacij in drugih (sponzorskih) virov.

ZAKAJ?

Sklad Vrtca Najdihojca je namenjen pomoči socialno ogroženim otrokom, financiranju dejavnosti, ki niso sestavina obveznega programa in zajemajo nadstandartne storitve in opremo, pomenijo pa  možnosti za boljše in kvalitetnejše vzgojno-izobraževalno delo.

KDO?

V sklad Vrtca Najdihojca lahko prispevajo starši otrok, ustanove, kjer so starši zaposleni, zelo veseli bomo prispevkov babic in dedkov, znancev, zaposlenih vrtca…

Zbrana sredstva Sklada se bodo porabila glede na kriterije, ki jih bo pripravil Upravni odbor Vrtca Najdihojca.

DONATORSTVO

Donatorstva lahko pravne osebe uveljavljajo kot olajšavo pri napovedi dobička. Kot dokazilo sklenejo z Vrtcem Najdihojca donatorsko pogodbo. Predlog pogodbe vam bomo poslali na podlagi izjave.

Sredstva, ki jih bomo zbrali s pomočjo prostovolnjih prispevkov staršev se bodo zbirali na TRR:  01261-6030637635,  sklic sklad Vrtca Najdihojca.

Sredstva, ki bomo zbrali s pomočjo donacij, sponzorstev se bodo zbirali na TRR: 01261-6030637635, sklic za posamezno enoto sklada Vrtca Najdihojca.

Spoštovani starši in donatorji, vsak prispevek je dobrodošel. Hvala vsem, ki nam s svojo nesebično pomočjo pomagate!

 

Predsednik Upravnega odbora                                          Ravnateljica vrtca Najdihojca
Sklada Vrtca Najdihojca                                                     Andreja Škvarč
Vladimir Đerić

 

Sklad Vloga za materialno pomoč ->

Sklad Vloga za sofinaciranje vrtca v naravi ->

Sklad Pravilnik Sklad Vrtca Najdihojca ->

Sklad Zloženka ->

Sklad Pristopna izjava ->

Poročilo o porabi sredstev Sklada vrtca za šolsko leto 2021/22 ->