VPIS IN IZPIS

Starši lahko otroka vpisujejo in vključujejo na podlagi prijave preko celega leta. Vpisujemo otroke od prvega leta do vstopa v šolo. 

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke se mora upoštevati Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.


Več o postopku vpisa si lahko preberete na spletni strani Mestne občine Ljubljana ->


Vpisni list starši izpolnijo v želeni enoti ali na upravi oz. ga pošljejo na naslov vrtca Gorazdova 6, 1000 Ljubljana.

Rok za izpis otroka iz vrtca, ki velja tudi za otroke, ki odhajajo v šolo, je 15 dni pred želenim izstopom. Obrazec za prijavo ali odjavo otroka dobijo starši v katerikoli enoti ali na upravi vrtca.

 

CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM

Na spletni strani MOL je objavljen centralni čakalni seznam javnih vrtcev MOL -> 


PLAČILO PROGRAMA


Informacije o plačilu vrtca na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport -> 

Informacije o uveljavljanju znižanega plačila vrtca na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ->


REZERVACIJA

Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Obrazec za rezervacijo dobijo straši na upravi ali na spletni strani vrtca.

Starši opravijo rezervacijo tako, da izpolnijo obrazec o rezervaciji ter ga oddajo najmanj 7 dni pred odsotnostjo otroka. Rezervacija se obračuna le tistim otrokom, katerih občina pisno soglaša, da bo pokrila razliko do cene programa in na  takšen način. 

Vpis za šolsko leto 2019/2020

V Vrtec Najdihojca smo za šolsko leto 2019/2020 prejeli več prošenj za vpis, kot imamo prostih mest, zato je vloge za vpis otrok  v vrtec obravnavala Komisija za sprejem otrok. Komisija je na seji dne 1. 4. 2019 vse vloge pregledala in točkovala ter oblikovala prednostni vrstni red. Glede na število prostih mest, smo iz prednostnega seznama lahko sprejeli 130 otrok 1.starostnega obdobja in 30 otrok 2.starostnega obdobja ter 1 otroka v prilagojeni program. V priponki si lahko ogledate čakalna seznama. 

 

Čakalni seznam za 1. starostno skupino ->

Čakalni seznam za 2. starostno skupino ->