Strokovni članki

 

NADARJENI PREDŠOLSKI OTROCI - kaj se dogaja z njimi v javnih vrtcih?

Ali so lahko tudi med slovenskimi otroki v predšolskem obdobju nekateri nadarjeni, se v strokovnih in akademskih krogih še nismo odločili. V javnih vrtcih kakšnega posebnega koncepta ali smernic za načrtno vzgojno izobraţevalno delo s takimi mlajšimi otroki, ki bi jih morda v drugih državah prepoznali kot »potencialno nadarjene«, nimamo.  Več -> 

 

PODPORA PSIHOLOGA VZGOJITELJICI V VRTCU PRI DELU S POTENCIALNO NADARJENIM OTROKOM

V svojem prispevku v uvodu razmišljam o možnih razlagah, zakaj slovenska predšolska stroka ne govori o potencialno nadarjenih otrocih. Nato predstavim vodenje razvojnih projektnih skupin za uvajanje portofio otrok v vrtcu, ki jih kot psihologinja v svetovalni službi vrtca vodim z namenom strokovne podpore vzgojiteljicam in njihovim pomočnicam pri razvijanju njihovih poklicnih kompetenc.  Več -> 

 

SOCIALNE KOMPETENCE PREDŠOLSKIH OTROK – NAPOVEDNIK USPEHA V ŠOLI

Socialne kompetence predšolskega otroka, ki jih ta uspe razviti do vstopa v OŠ, imajo po longitudinalnih raziskavah, ki so bile narejene tudi v slovenskem prostoru, zanesljivo napovedno vrednost za kasnejšo otrokovo šolsko uspešnost. Pokazalo se je, da celo večjo kot same intelektualne sposobnosti ali dotedanje doseţeno akademsko znanje otroka. Več ->

 

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V REDNIH ODDELKIH VRTCA - RAZVIJANJE INKLUZIVNEGA MODELA V VEČINSKIH ODDELKIH VRTCA S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM PREDŠOLSKEGA PROGRAMA TER DODATNO STROKOVNO POMOČJO

Sodobna paradigma na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (OPP) temelji na načelu inkluzije oz. socialne vključenosti, kot jo prepoznava politika večine evropskih držav pri izobraževanju oseb s posebnimi potrebami. Tudi slovenski Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2000) izhaja iz načela inkluzije, kjer se daje večji poudarek različnim vzgojno izobraževalnim potrebam posameznega otroka in manj (oz. ne več toliko) otrokovim primanjkljajem. Več ->

 PREHAJANJE MED PROGRAMI VRTCA

V zadnjih letih, še zlasti pa od sprejetja Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, je veliko govora o ustreznosti ali neustreznosti usmeritev, pa o programih ki da so bolj ali manj primerni za določene otroke s posebnimi potrebami. Govorimo o integraciji, pa o inkluziji in o opolnomočenju na eni strani, nemalokrat pa se prikaže določene specialne in specialistične obravnave otrok kot nekaj, kar je temu nasprotnega. Evropska priporočila pri obravnavanju oseb s posebnimi izobraževalnimi potrebami, ki temeljijo na različnih pravnih in strokovnih podlagah, postavljajo v ospredje inkluzivno izobraževanje kot temeljno.  Več ->