Mednarodno povezovanje

Mednarodni projekt Erasmus+ KA1 2018-20 Novo sreča staro za modro prihodnost

 

Cilj: Izboljšanje upravljanja in povečevanje kompetenc strokovnih delavcev, uvajanje inovativnih učnih metod in tehnik, krepitev sodelovanja s partnerji iz drugih držav ter mednarodna in medkulturna izmenjava.

Projekt Novo sreča staro za modro prihodnost odraža potrebe, ki izhajajo iz strateškega načrta Vrtca Najdihojca. Projekt pokriva tako potrebe organizacije po krepitvi kakovosti in internacionalizacije za izvajanje izobraževalne odličnosti ter posodobitev učnega načrta kot tudi potrebe strokovnih delavcev pri njihovem  osebnem in profesionalnem razvoju.

Projekt v smer in v izhodišče krepitve in razvoja kakovosti ter širjenja skupnih evropskih vrednot kot so svoboda, toleranca in nediskriminatornost postavlja učenje. S sodobnimi pristopi in na temeljih tradicije želimo otrokom dati najboljšo popotnico za življenje v družbi prihodnosti. Ustvariti želimo učno okolje, ki otrok ne omejuje s tem, kar odrasli mislimo, da je mogoče in ne želimo iskati rešitev oziroma odločati z včerajšnjo logiko, temveč s preudarnim iskanjem novih poti. Imamo strast in predanost, ob tem pa se ves čas sprašujemo, kako daleč iz cone udobja smo pripravljeni iti, da bi se otroci nečesa naučili. Z iskanjem ravnovesja med raziskovanjem in uvajanjem novih tehnologij, novih pristopov in internacionalizacijo ter ohranjanjem in zavedanjem pomena kulturne dediščine, nacionalne identitete in socialne vključenosti želimo preudarno ravnati v sedanjosti za modro prihodnost.

Projekt je namenjen tudi razmisleku, razjasnitvi in oblikovanju stališč, vrednot in odnosa, ki naj bi ga strokovni delavci imeli do ključnih vprašanj, ki jih projekt naslavlja, ter razvoju, izboljšanju in trajnosti razumevanja in spretnosti za uporabo pridobljenega znanja v praksi.

Cilj projekta je omogočiti strokovnim delavcem razvoj njihovih strokovnih kompetenc za izboljšanje izobraževalnega procesa, ki bo vključeval tudi spretnosti, pridobljene z mobilnostjo; uvajanje inovativnih učnih metod, tehnik in tehnologij in razširitev možnosti za evropsko sodelovanje za posodobitev in internacionalizacijo kurikula; krepitev zavedanja pomena kulturne dediščine in zboljšanje jezikovnih kompetenc ter razmislek o prihodnjih strateških usmeritvah vrtca.

V projekt mobilnost bo vključenih 19 strokovnih delavcev različnih profilov, ki se pri svojem delu med drugim ukvarjajo tudi z razvojem stroke, različnimi pedagoškimi pristopi, mednarodnim projektnim delom, vključevanjem otrok iz različnih kulturnih okolij, inkluzijo otrok s posebnimi potrebami, kamor štejemo tudi otroke iz socialno ogroženih skupin, okolij z manj priložnostmi in priseljence ter identifikacijo in delu z nadarjenimi predšolskimi otroki.

Glavne dejavnosti: sledenje na delovnem mestu in strukturirani tečaji s področja alternativnih pristopov in novih trendov pri poučevanju, ustvarjanja spodbudnih učnih okolij, krepitve socialnih veščin, integracije, internacionalizacije, kulturnega dialoga in zavedanja pomena kulturne dediščine, spodbujanja ustvarjalnosti in inovacij, učenja tujih jezikov, uporabe IKT in novih tehnologij.

Projektna metodologija temelji na strateškem načrtu institucije in evropskem razvojnem  načrtu: v vseh fazah se bodo udeleženci projekta osredotočili na uresničitev zadanih  ciljev in uporabili svoje znanje za aktivnosti, ki bodo v delo v našem vrtcu vnesle pozitivne spremembe: inovativnost kurikula, metode dela in IKT. V fazi priprave bo poudarek na sodelovanju z drugimi kolegi v tujini in razvijanju spretnosti na področju IKT. Na tečajih se bodo udeleženci osredotočili na ciljne kompetence, znanja in spretnosti, medtem ko bo v zaključku narejen razmislek, izboljšanje in širjenje dobrih praks.

Projektno vodenje je usmerjeno h kakovosti z jasnimi postopki pri ustanovitvi nepristranske izbirne komisije, ki določa merila za izbor, pripravi pogodb z udeleženci, kjer bodo jasno določeni pogoji in odgovornost ter vključevanju eTwinning orodij za nemoteno izvedbo projekta. S tem bo zagotovljena kakovost za doseganje želenih ciljev projekta.

Pričakovani rezultati projekta: udeleženci bodo pridobili in izboljšali ne le splošne izobraževalne kompetence, temveč se bodo naučili tudi različnih vključujočih pristopov za vključevanje otrok iz različnih kulturnih okolij v izobraževalni proces, razvijali bodo svojo računalniško pismenost, pridobili bodo širše in vključujoče razumevanje izobraževalnih programov v evropskem kontekstu, pridobili bodo znanje in sposobnost za načrtovanje in izvedbo mednarodnih projektov, izboljšali bodo komunikacijske veščine in spretnosti sodelovanja pri delu z mednarodnimi partnerji in izboljšali svoje znanje tujih jezikov.

Dolgoročni učinki in prednosti: pričakovati je, da bodo imeli strokovni delavci, ki bodo odšli na mobilnost, pomemben vpliv na izkušnje vseh zaposlenih. S pomočjo novih metod, spreminjajočega se učnega okolja, razvoja inkluzivnega učnega načrta se bo pomembno izboljšala kakovost izobraževanja v našem vrtcu. Pričakujemo, da bodo udeleženci postali bolj odprti za spremembe, modernizacijo izobraževalnega procesa in internacionalizacijo kurikula in bodo pripravljeni deliti svoje znanje in razširiti najboljše prakse v vrtec in lokalno skupnost.

Mobilnost Split