STROKOVNI ČLANKI

NADARJENI PREDŠOLSKI OTROCI - kaj se dogaja z njimi v javnih vrtcih?

Ali so lahko tudi med slovenskimi otroki v predšolskem obdobju nekateri nadarjeni, se v strokovnih in akademskih krogih še nismo odločili. V javnih vrtcih kakšnega posebnega koncepta ali smernic za načrtno vzgojno izobraţevalno delo s takimi mlajšimi otroki, ki bi jih morda v drugih državah prepoznali kot »potencialno nadarjene«, nimamo.

Preberite več.

a8fe7b47-e384-497d-88cf-4a22ff64397e

SOCIALNE KOMPETENCE PREDŠOLSKIH OTROK – NAPOVEDNIK USPEHA V ŠOLI

Socialne kompetence predšolskega otroka, ki jih ta uspe razviti do vstopa v OŠ, imajo po longitudinalnih raziskavah, ki so bile narejene tudi v slovenskem prostoru, zanesljivo napovedno vrednost za kasnejšo otrokovo šolsko uspešnost. Pokazalo se je, da celo večjo kot same intelektualne sposobnosti ali dotedanje doseţeno akademsko znanje otroka

Preberite več.

688e69bc-3dfb-4421-864a-84082e9ca9e7

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V REDNIH ODDELKIH VRTCA - RAZVIJANJE INKLUZIVNEGA MODELA V VEČINSKIH ODDELKIH VRTCA S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM PREDŠOLSKEGA PROGRAMA TER DODATNO STROKOVNO POMOČJO

Sodobna paradigma na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (OPP) temelji na načelu inkluzije oz. socialne vključenosti, kot jo prepoznava politika večine evropskih držav pri izobraževanju oseb s posebnimi potrebami. Tudi slovenski Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2000) izhaja iz načela inkluzije, kjer se daje večji poudarek različnim vzgojno izobraževalnim potrebam posameznega otroka in manj (oz. ne več toliko) otrokovim primanjkljajem.

Preberite več.

0dfe2b44-f0e6-47de-b6ba-fe0304f0f262

PREHAJANJE MED PROGRAMI VRTCA

V zadnjih letih, še zlasti pa od sprejetja Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, je veliko govora o ustreznosti ali neustreznosti usmeritev, pa o programih ki da so bolj ali manj primerni za določene otroke s posebnimi potrebami. Govorimo o integraciji, pa o inkluziji in o opolnomočenju na eni strani, nemalokrat pa se prikaže določene specialne in specialistične obravnave otrok kot nekaj, kar je temu nasprotnega. Evropska priporočila pri obravnavanju oseb s posebnimi izobraževalnimi potrebami, ki temeljijo na različnih pravnih in strokovnih podlagah, postavljajo v ospredje inkluzivno izobraževanje kot temeljno.

Preberite več.

11d3e751-3df5-48fd-a679-32825199c8ce