SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je Vrtcu Najdihojca oblikovan Svet staršev.

V njem je 49 članov. Vsak oddelek ima predstavnika, ki je bil izbran na oddelčnem roditeljskem sestanku. Sestaja se na skupnih sejah ter na pobudo posameznikov tudi ločeno po posameznih enotah.

Svet staršev po zakonu (66.člen ZOFVI) obravnava naslednje naloge:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca.

 

Zapisnik seje sveta staršev 2. 10. 2023

Zapisnik seje sveta staršev 26. 9. 2022

Zapisnik seje sveta staršev 15. 11. 2021