Sklep o določitvi cen programov v vrtcu

Slep o določitvi cen programov v vrtcu velja od 1. 9. 2019 dalje.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2246/sklep-o-dolocitvi-cen-programov-predsolske-vzgoje-v-javnih-vrtcih-in-dodatnih-ugodnosti-za-starse