VPIS IN IZPIS

Starši lahko otroka vpisujejo in vključujejo na podlagi prijave preko celega leta. Vpisujemo otroke od prvega leta do vstopa v šolo.

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke se mora upoštevati Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

Več o postopku vpisa si lahko preberete na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Vpisni list starši izpolnijo in pošljejo na naslov vrtca Gorazdova 6, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov vrtec@najdihojca.si .

Rok za izpis otroka iz vrtca, ki velja tudi za otroke, ki odhajajo v šolo, je 15 dni pred želenim izstopom. Obrazec za prijavo ali odjavo otroka dobijo starši v katerikoli enoti ali na upravi vrtca.

CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM

Na spletni strani MOL je objavljen centralni čakalni seznam javnih vrtcev MOL.

PLAČILO PROGRAMA

Informacije o plačilu vrtca na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Informacije o uveljavljanju znižanega plačila vrtca na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

REZERVACIJA

Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Obrazec za rezervacijo dobijo starši na upravi ali na spletni strani vrtca.

Starši opravijo rezervacijo tako, da izpolnijo obrazec o rezervaciji ter ga oddajo najmanj 7 dni pred odsotnostjo otroka. Rezervacija se obračuna le tistim otrokom, katerih občina pisno soglaša, da bo pokrila razliko do cene programa in na takšen način.

 

VPIS  OTROK V JAVNE  VRTCE ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

Vpis otrok v javne vrtce na območju Mestne občine Ljubljana za šolsko leto 2022/23 bo potekal od 1. do 15. marca 2022.

Vlogo za vpis morajo oddati:

  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2021/22 in še potrebujejo prostor v vrtcu
  • starši, ki so vlogo oddali po 15. marcu 2021 in otrok ni sprejet v vrtec
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana.

Kako bo potekal vpis?

Po poprejšnjem dogovoru z vrtcem lahko starši otroka osebno vpišejo v vrtec, ob dogovorjenem terminu in po epidemioloških navodilih vrtca, lahko pa vlogo za vpis pošljejo v vrtec svoje prve izbire po priporočeni ali elektronski pošti na naslov vrtca.

Pri izvedbi vpisa otrok je vrtec dolžan upoštevati vse predpisane ukrepe in navodila za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja COVID-19:

- uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih,

- razkuževanje rok,

- zračenje in čiščenje prostorov,

- varnostna razdalja,

- PCT pogoj za starše.

Vrtec se lahko v primeru poslabšanih epidemioloških razmer odloči za vpis na daljavo, pri tem pa v kasnejšem obdobju še pred začetkom šolskega leta organizira srečanje z otroki in starši.

Kdaj starši prejmejo informacijo o sprejemu v vrtec?

Če bo v vrtec prve izbire  vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok. Komisije bodo zasedale od 4. aprila do 6. aprila 2022. Po zasedanju komisij bodo staršem v tednu po 11. aprilu 2022,  poslana obvestila o sprejemu otroka v vrtec oziroma o uvrstitvi na čakalno listo. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce se za vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu.

V primeru, da starši v šolskem letu 2022/23 trikrat zapovrstjo odklonijo povabilo vrtca k vpisu in podpisu pogodbe v določenem roku iz poziva vrtca, bo otrok uvrščen na zadnje mesto čakalnega seznama.

Dodatna pojasnila

Starši lahko dodatna pojasnila o vpisu otrok dobijo v vseh ljubljanskih javnih vrtcih in na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL,  Ljubljana, Resljeva 18, na elektronskem naslovu izobrazevanje@ljubljana.si.

 

Dodatne informacije so dostopne tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana – zavihek Moja Ljubljana – Otroci  v Ljubljani – Vrtci v Ljubljani.

 

Obvestilo o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2022/23

Obrazec - Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2022/23

Obrazec za neposredno vnašanje - Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2022/23

 

Seznam sprejetih/nesprejetih otrok v Vrtec Najdihojca 2022/23

Seznam sprejetih otrok za šolsko leto 2022/2023 za 1. starostno obdobje

Seznam sprejetih otrok za šolsko leto 2022/2023 za 2. starostno obdobje

Seznam sprejetih otrok za šolsko leto 2022/2023 za prilagojen program v razvojnem oddelku za 1. starostno obdobje

Seznam sprejetih otrok za šolsko leto 2022/2023 za prilagojen program v razvojnem oddelku za 2. starostno obdobje

Čakalni seznam za sprejem otrok za šolsko leto 2022/2023

 

Vpis otrok v krajši program vrtca

Povabilo k vpisu otrok v krajši program vrtca - slovensko

Povabilo k vpisu otrok v krajši program - angleško

Povabilo k vpisu otrok v krajši program - albansko

Vloga za vpis otrok v krajši program vrtca