ZDRAV VRTEC

Za vzpostavljanje dobrega sožitja, zdravih pogojev in zadovoljstva so pomembni vsi vključeni: otroci, vzgojitelji, starši.

Otroci in starši

V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Zdravje v otroštvu pa določa zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti.

Cilj: V vrtcu oblikujemo zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje otrok. Pri otrocih razvijamo zdrave navade, zdrav način življenja in pozitivno naravnanost do svojega zdravja.

Dejavnosti, ki jih bomo izvajali z otroki:

 • Zdrava prehrana; izdelaj svoj jedilnik, sadni rojstni dan, zelenjavna malica, tradicionalni        slovenski zajtrk…
 • Narava in varovanje okolja (ekologija): Zelena Ljubljana, Eko vrtec,  Naš vrtiček, ekološki otoki.
 • Osebna higiena: čiste roke za zdrave otroke.
 • Varnost v prometu in na igrišču: program varen vrtec, teden mobilnosti, uporaba čelade….
 • Duševno zdravje: prijatelji in druženje, skrb za sočloveka, povezovanje, sproščanje - joga, sprostitvene igre …
 • Gibanje - zdrav način življenja: Fit kobacaj, Mali sonček, tek, gibalne igre, minutke za     zdravje, plešemo za zdravje, gozdni vrtec …
 • Svetovni dnevi  povezani z zdravjem: Dan zemlje, Dan vode…
 • Zobozdravstvena vzgoja v sodelovanju z zdravstvenim domom Šiška.
 • »Varno s soncem«: spoznavanje pomena sonca za življenje ljudi, živali in rastlin ter sočasno pozitivnih in negativnih učinkov sonca; spoznavanje načinov varnega bivanja na soncu in spoznavanje zaščite pred nevarnimi sončnimi žarki.

Zaposleni: promocija zdravja na delovnem mestu

Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo, tako za posameznika kot za organizacijo. Le zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, so produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški stalež ter ostajajo zvesti organizaciji oz. delodajalcu.

Zaposlene želimo spodbuditi, da bi se vsakodnevno odločali za zdrav način življenja na vseh področjih, ki vplivajo na kvaliteto zdravja. Sem sodi spodbujanje gibanja in uživanja zdrave hrane, razvijanje zdravih medsebojnih odnosov, preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, odvajanje zdravju škodljivih razvad, preprečevanje izgorevanja na delovnem mestu, vzgoja za zdravje.

Cilji:

 • Ozaveščanje o dejavnikih tveganja.
 • Razvijanje pozitivnih navad, ki vplivajo na zdravje.
 • Promocija zdravega načina življenja: bolj zdravi zaposleni, višja produktivnost zaposlenih, znižanje bolniškega staleža, bolj pripadni zaposleni, obvladovanje izziva staranja delovne sile.

Aktivnosti:

Ustanovitev skupine za zdravje, ki bo določila prioritetna področja, v katera bodo usmerjene aktivnosti promocije zdravja pri delu v tem šolskem letu, in pripravila akcijski načrt izvajanja aktivnosti. Skupina bo dokumentirala aktivnosti izvajanja projekta: zapisniki sestankov skupine za zdravje, analize, ankete, ukrepi, doseženi cilji in na koncu pripravila samoevalvacijsko poročilo.

Predlagane aktivnosti:

 • Izboljšave na področju ergonomije delovnega okolja (stoli za zaposlene).
 • Telesna aktivnost (aktivni odmori, gibalni kotički, vsi na kolo za zdravo telo, joga za zaposlene, pohodništvo…).
 • Telesno in duševno zdravje (preventivni pregledi, pritisk, sladkor, razvijanje pozitivne samopodobe, dobre higienske navade, zdrava prehrana …).
 • Dobri medsebojni odnosi (predavanja, neformalna srečanja, teambuilding, timsko sodelovanje, delavnice, strokovna ekskurzija…).