OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikul vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas. So vsebinska popestritev osnovnega programa in se razlikujejo med enotami vrtca ter oddelki. Uvajamo jih premišljeno in strokovno, pri tem upoštevamo naše izkušnje, starost, zrelost, interes in razvojne potrebe otrok.

V našem vrtcu med drugim izvajamo angleške urice, nogometni vrtec, pravljično jogo, drsanje, plavanje, izlete, športni program Mali sonček, ljudsko izročilo, Lego education, delavnice za otroke po metodi gledališča zatiranih Rozi in Grom, jesenski in spomladanski kros, predstave za otroke v vrtcu, v Lutkovnem gledališču Ljubljana in Mini teatru, praznovanja, sodelovanje na mednarodnem festivalu Igraj se z mano, Specialna olimpiada, zobna preventiva, Cici vesela šola, ustvarjalne delavnice, pohod ob žici, hipoterapija, gibalno-plesna terapija ...

Obogatitvene dejavnosti potekajo tudi v sodelovanju z zunanjimi institucijami, saj sodelujemo z Gasilsko brigado Ljubljana in s PGD Spodnja Šiška in Dravlje, s Policijsko postajo Šiška, knjižnico Šiška, z osnovnima šolama Hinko Smrekar in Rihard Jakopič, z Mestnim, Etnografskim, s Prirodoslovnim in z Železniškim muzejem, s Konzervatorijem za glasbo in balet, s Srednjo vzgojiteljsko šolo, Srednjo zdravstveno šolo in Srednjo frizersko šolo ...

Obogatitvene dejavnosti sofinancirane s sredstvi MOL - aktivnosti za vključevanje vrtca v okolje

Okolje in ekologija

Načrtovali in pripravili bomo naravoslovne dejavnosti/ aktivnosti, ki bodo aktivno vključevale vse otroke. Z otroki bomo ozaveščali pomen okolja, v katerem živimo. Zavedanje naravnih danosti, ki nam jih nudi okolje okrog vrtca, in z lastnimi dejanji izkazujemo naklonjenost do narave in tradicije.  V predšolskem obdobju se otroci učijo spoštljivega odnosa do narave, okolja, živali, človeka. Preko različnih dejavnosti in aktivnosti bomo otrokom omogočali, da se ob stiku z naravo in okoljem nenehno učijo, raziskujejo, opazujejo, iščejo, ugotavljajo itd. Spodbujali in omogočali bomo otrokovo radovednost, željo po znanju, iskanju odgovorov, raziskovanju itd. Otrokom bomo ponudili čim več možnosti, da se bodo učili preko lastnih izkušenj. V dejavnosti bomo vključili tudi starše, kot tudi zunanje strokovnjake oz. institucije. Skrbeli bomo za urejeno okolico vrtca kot naravnega okolja.

Medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje (druženje in vzajemno učenje)

V okviru projekta Medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje (druženje in vzajemno učenje), ki ga izvajamo v sodelovanju in s sofinanciranjem   ustanovitelja, Mestne občine Ljubljana, v okviru razpisa Obogatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrtcev MOL,  v vrtcu oblikujemo spodbudno psihosocialno okolje za aktivno vključevanje starejših ter s tem bogatimo naše vzgojno delo, razvijamo spoštovanje in sožitje.

Spodbujati želimo pristne stike med različnimi generacijami, pri otrocih pa razvijati medgeneracijske vrednote. Različne oblike sodelovanja krepijo vezi med mladimi in starejšimi.

Prav tako želimo s pestrimi vsebinami otroke seznanjati z različnimi življenjskimi navadami in oblikami družinskega in družbenega življenja v različnih kulturah in družbenih skupinah. Medkulturnost in medkulturna vzgoja v predšolskem obdobju nudita otroku možnost, da odraste v demokratičnega posameznika in spoštuje vsako kulturno skupino. Otrok z medkulturno vzgojo razvije občutek za pomoč pri integraciji pripadnikov drugih kulturnih skupin. Vključevanje v širše okolje pomeni tudi vključevanje v kulturo, v kateri živimo. Poleg vključevanja v lastno kulturo in nacionalno tradicijo je potrebno že zgodnje seznanjanje z drugimi kulturami (življenjskimi navadami, tradicijami, praznovanji itn.), ki nudi osnovo za vzgajanje medsebojne strpnosti in spoštovanja drugačnosti.

V vrtcu je otrokom treba omogočiti, da sodelujejo pri ustvarjanju kulture sobivanja v razlikah in drugačnosti, da doživljajo vrtec kot okolje, v katerem so možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje enake, ne glede na spol, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itn.

Za uspešno izvajanje medkulturnega in medgeneracijskega povezovanja oziroma sodelovanja  je potrebno sodelovanje staršev in povezovanje z lokalno skupnostjo.

Umetnost

V okviru projekta bomo otrokom omogočili raznovrstna doživetja na različnih področjih umetnosti, spodbujali bomo umetniško izražanje vseh otrok ter prepoznavali in spodbujali specifične talente nadarjenih otrok.

Dejavnosti, ki jih bomo izvajali, bodo otrokom omogočale razvijanje vseh njihovih ustvarjalnih potencialov. Otroci bodo odkrivali glasbo, likovno umetnost, gledališče, lutke, otroško literaturo, se seznanjali s slovenskim ljudskim izročilom ter spoznavali ožje in širše družbeno in kulturno okolje.

Otroci iz starejših skupin bodo sodelovali tudi pri pevskem zboru, vsi oddelki pa na Palčkovih drobtinicah.

 

Angleške urice v času izvedbenega kurikula

Cilj: Učenje tujega jezika na zanimiv, otrokom prijazen in dostopen način.

Učenje angleškega jezika bo organizirano za otroke v oddelkih 5-6 letnikov. Angleške urice bodo organizirane v času po kosilu v trajanju ene ure dvakrat tedensko.

Program so vodili zunanji izvajalci ob sodelovanju strokovnih delavcev vključenih oddelkov.

Program bo za vse otroke brezplačen.

Gledališče za otroke po metodi Gledališča za družbene spremembe Rozi in Grom

»Gledališče zatiranih predstavlja prostor, v katerem se govori o temah, ki niso izpostavljene, in kjer spregovorijo tisti, ki mnogokrat nimajo glasu.«

Namen delavnice je z uporabo lutk krepiti empatijo, socialne veščine, solidarnost in nesebičnost pri otrocih. Otroci se na delavnici učijo pravilne komunikacije, medsebojne pomoči in nenasilnega reševanja konfliktov. Prepoznajo nesprejemljive oblike vedenja in raziščejo pomen besede »postaviti se zase«.

Delavnica poteka po metodi gledališča zatiranih. Otroke v vrtcu obišče Dobra vila, ki potrebuje njihovo pomoč. S seboj je pripeljala Rozi in Groma. Ker jima ne zna pomagati, da bi bila ponovno prijatelja, za pomoč prosi otroke. Vendar pa otroci niso samo gledalci predstave, ampak s svojimi predlogi aktivno spreminjajo njen razplet.

Na delavnici otroci:

 • prepoznajo različna čustva,
 • prepoznajo nesprejemljive oblike vedenja,
 • spoznajo, kako negativno vedenje ene osebe vpliva na čustva druge osebe in raziskujejo možne načine za spremembo tega vedenja,
 • odkrivajo pomen besede postaviti se zase in besede STOP, ko nam neko vedenje ne odgovarja,
 • odkrivajo možne rešitve za izražanje jeze na sprejemljivejši način,
 • preko milnih mehurčkov spoznajo, da imajo vedno možnost izbire.

Osnovni cilj preventive je, da otrokom predstavimo dejstva glede nasilja in jim damo ustrezne informacije, da se lahko postavijo zase, rečejo ne. Na delavnicah se z otroki o neprijetnih temah pogovarjamo na pozitiven način, predstavimo jim različne situacije in predvsem to, kako naj ravnajo.

Vrtec bo organiziral tudi izobraževanje za strokovne delavce po enaki metodi in jim tako omogočil, da bodo s svojim znanjem v kar največjo podporo otrokom.

Program bo za otroke stare 4-6 let brezplačen.

burst

Gibalno/športni program »Mali sonček«: privajanje na vodo (plavalni tečaj)

Ker vrtec nima vseh pogojev za zagotavljanje raznovrstnega gibalnega učenja otrok, se povezujemo z različnimi ustanovami, med drugimi tudi s Fakulteto za šport, občasno pa kot strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov v vrtcu vključimo v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanje strokovnjake.

Poleg ciljev, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce za področje gibanja, pri izbiri gibalnih/športnih nalog upoštevamo tudi naslednja strokovna izhodišča programa Mali sonček:

 • Izbrane naloge se nadgrajujejo.
 • Prevladujejo dejavnosti, ki se izvajajo na prostem.
 • Pomembno mesto zavzemajo izleti kot najcenejša športna dejavnost v vseh starostnih obdobjih ter osnove gorništva, ki je pomemben del slovenske narodne identitete.
 • Zelo pomembno je prilagajanje na vodo kot začetek odpravljanja plavalne nepismenosti.
 • Izbrane naloge pokrivajo vse letne čase, program spodbuja proces skozi vse leto.
 • Prevladujejo dejavnosti, s katerimi razvijamo aerobne oziroma funkcionalne sposobnosti (vzdržljivost).
 • Z vadbo, ki vodi do usvojitve posameznih nalog, otroci razvijajo zlasti koordinacijo gibanja in ravnotežje, ki sta v predšolskem obdobju najpomembnejši gibalni sposobnosti in zato zahtevata največ pozornosti.
 • Naloge so igrive in za otroke realno dosegljive.
 • Z gibalnimi/športnimi nalogami otroci preko igre usvajajo osnovne elemente različnih športov, s katerimi se lahko ukvarjamo do obdobja zrelosti in starosti.
 • Program vključuje medpodročne povezave; vplivamo na vsa področja otrokovega razvoja (telesni, gibalni, spoznavni, čustveni in socialni).
 • Naloge spodbujajo aktivno sodelovanje staršev. Otroci lahko izvajajo večino dejavnosti tudi doma.

Otroci po Fredovi metodisproščeno izvedejo gibalne naloge (igrice), ki vključujejo prilagojenost na vodo:

 • prilagojenost na upor vode (npr. ponazarjanje živali, lovljenje, potapljanje in dvigovanje deske itd.),
 • potapljanje glave (npr. dan in noč, lovljenje – rešiš se s potopitvijo glave itd.),
 • izdihovanje v vodo (npr. nihalo – izmenično izdihovanje pod vodo, katapult – potapljanje, izdihovanje in odriv z nogami),
 • gledanje pod vodo (npr. dotik delov telesa, štetje prstov na rokah, reševanje zaklada itd.),
 • plovnost in drsenje na vodi (npr. vodni liki – prikaz oblik z lebdenjem; v paru – odrivod podplatov; odriv od stene, glava potopljena, drsenje na trebuhu itd.).

Za otroke stare 5 - 6 let bomo organizirali tečaj plavanja/ prilagajanja na vodo. Stroške programa pokrijejo starši v celoti. Izvajalec bo Fakulteta za šport.

Uvajanje plavanja po Fredovi metodi

Plavanje na DIFu1

Hipoterapija in gibalno-plesna terapija za otroke v razvojnih oddelkih

Cilj: Razvijanje občutkov ugodja, izboljševanje telesne drže in gibanja, pridobivanje pozitivne samopodobe, podaljševanje pozornosti, razvijanje prostorske in telesne predstavljivosti.

Hipoterapija se bo izvajala enkrat mesečno na in ob konjih z usposobljenimi strokovnjaki v za to namenjenem centru v Kamniku.

Gibalno plesna terapija se bo izvajala enkrat tedensko.

Sredstva za prevoz otrok v Kamnik in stroške programa krije Sklad Vrtca Najdihojca.

20221014_091255

Ciciuhec, beremo z malčki

Tudi naš vrtec sodeluje v projektu Ciciuhec, beremo z malčki, ki poteka vsako leto od oktobra do aprila v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana.

Več o projektu

ciciuhec

Lego education - Mini robotika

Program preko igre spodbuja otroke k raziskovalnemu učenju in logičnemu razmišljanju. Poleg navedenega, spodbuja tudi razvoj socialnih veščin, medsebojno sodelovanje in izboljša komunikacijo. Pristop po programu LEGO Education, predšolskim otrokom omogoča praktično raziskovanje delovanja strojev oziroma sestavljenih elementov (mehanskih robotov). Naučijo se reševanja problemov preko timskega dela, ob spoznavanju specifike poklicev (inženir, gradbenik). Program otrokom zagotavlja paleto znanj na področjih, ki bodo v prihodnosti postala prevladujoča. Poglobijo se tudi razumevanja zakonitosti delovanja na področju tehnologije in strojništva ter tudi fizike in matematike.

Strokovni delavci skladno s Kurikulom vključujejo izvajanje teh dejavnosti v program skupin, sodelujemo pa tudi z zunanjimi izvajalci.

 

Mini dnevnik Mini robotike

Vetrnica

Vrtavka

Gugalnica

Splav

Katapult za avtomobil

Merilni avtomobil

Hokejist

Kuža

r6