Skip to content

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikul vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikula vrtca, interesa otrok in želja staršev.

V našem vrtcu med drugim izvajamo angleške urice, nogometni vrtec, pravljično jogo, drsanje, plavanje, izlete, športni program Mali sonček ...

Angleške urice v času izvedbenega kurikula

Cilj: Učenje tujega jezika na zanimiv, otrokom prijazen in dostopen način.

Učenje angleškega jezika bo organizirano za otroke v oddelkih 5-6 letnikov. Angleške urice bodo organizirane v času po kosilu v trajanju ene ure enkrat tedensko.

Program so vodili zunanji izvajalci ob sodelovanju strokovnih delavcev vključenih oddelkov.

Program bo za vse otroke brezplačen.

Nogometni vrtec v času izvedbenega kurikula

Program bo Nogometna zveza Slovenije izvajala v času od meseca oktobra do meseca maja za vse otroke stare od 5 – 6 let. Pri izvajanju programa bo NZS sodelovala z nogometnim klubom Bravo, ki je našemu vrtcu najbližji, ima mladinski program na visokem nivoju in je sposoben zagotoviti primeren kader za izvajanje vadbe v sodelovanju z strokovnimi delavci oddelkov.

Za izvajanje tega programa smo se skupaj z NZS odločili, ker želimo:

 • dodatno popestriti vsebino programa v vrtcih,
 • dodatno zadovoljiti najpomembnejši potrebi otrok v tem obdobju; potrebo po gibanju in potrebo po igri,
 • skozi zabavno igro pozitivno vplivati na otrokovo zorenje, dobro počutje, ter na razvoj njegovih miselnih in motoričnih sposobnosti,
 • seznaniti otroke z nogometom, kot igralno in gibalno aktivnostjo, ki sta osnovna cilja in potrebi za naravni razvoj otroških potencialov,
 • promovirati šport in gibanje z nogometno prepoznavnostjo.

NZS bo zagotovila ustrezen strokovni kader (trener NZS z izobrazbo prof. športne vzgoje ter z izkušnjami pri delu s to starostno skupino otrok, ki bo opravljal vlogo mentorja klubskemu trenerju), zagotovila pripomočke za vadbo (ostanejo na razpolago vrtcu tudi po zaključku izvajanja programa s strani NZS) ter za obvestila in prijavnice za starše.

Program bo za vse otroke brezplačen.

Gledališče za otroke po metodi gledališča zatiranih Rozi in Grom

»Gledališče zatiranih predstavlja prostor, v katerem se govori o temah, ki niso izpostavljene, in kjer spregovorijo tisti, ki mnogokrat nimajo glasu.«

Namen delavnice je z uporabo lutk krepiti empatijo, socialne veščine, solidarnost in nesebičnost pri otrocih. Otroci se na delavnici učijo pravilne komunikacije, medsebojne pomoči in nenasilnega reševanja konfliktov. Prepoznajo nesprejemljive oblike vedenja in raziščejo pomen besede »postaviti se zase«.

Delavnica poteka po metodi gledališča zatiranih. Otroke v vrtcu obišče Dobra vila, ki potrebuje njihovo pomoč. S seboj je pripeljala Rozi in Groma. Ker jima ne zna pomagati, da bi bila ponovno prijatelja, za pomoč prosi otroke. Vendar pa otroci niso samo gledalci predstave, ampak s svojimi predlogi aktivno spreminjajo njen razplet.

Na delavnici otroci:

 • prepoznajo različna čustva,
 • prepoznajo nesprejemljive oblike vedenja,
 • spoznajo, kako negativno vedenje ene osebe vpliva na čustva druge osebe in raziskujejo možne načine za spremembo tega vedenja,
 • odkrivajo pomen besede postaviti se zase in besede STOP, ko nam neko vedenje ne odgovarja,
 • odkrivajo možne rešitve za izražanje jeze na sprejemljivejši način,
 • preko milnih mehurčkov spoznajo, da imajo vedno možnost izbire.

Osnovni cilj preventive je, da otrokom predstavimo dejstva glede nasilja in jim damo ustrezne informacije, da se lahko postavijo zase, rečejo ne. Na delavnicah se z otroki o neprijetnih temah pogovarjamo na pozitiven način, predstavimo jim različne situacije in predvsem to, kako naj ravnajo.

Vrtec bo organiziral tudi izobraževanje za strokovne delavce po enaki metodi in jim tako omogočil, da bodo s svojim znanjem v kar največjo podporo otrokom.

Program bo za otroke stare 5-6 let brezplačen.

Gibalno/športni program »Mali sonček«: privajanje na vodo (plavalni tečaj)

Ker vrtec nima vseh pogojev za zagotavljanje raznovrstnega gibalnega učenja otrok, se povezujemo z različnimi ustanovami, med drugimi tudi s Fakulteto za šport, občasno pa kot strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov v vrtcu vključimo v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanje strokovnjake.

Poleg ciljev, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce za področje gibanja, pri izbiri gibalnih/športnih nalog upoštevamo tudi naslednja strokovna izhodišča programa Mali sonček:

 • Izbrane naloge se nadgrajujejo.
 • Prevladujejo dejavnosti, ki se izvajajo na prostem.
 • Pomembno mesto zavzemajo izleti kot najcenejša športna dejavnost v vseh starostnih obdobjih ter osnove gorništva, ki je pomemben del slovenske narodne identitete.
 • Zelo pomembno je prilagajanje na vodo kot začetek odpravljanja plavalne nepismenosti.
 • Izbrane naloge pokrivajo vse letne čase, program spodbuja proces skozi vse leto.
 • Prevladujejo dejavnosti, s katerimi razvijamo aerobne oziroma funkcionalne sposobnosti (vzdržljivost).
 • Z vadbo, ki vodi do usvojitve posameznih nalog, otroci razvijajo zlasti koordinacijo gibanja in ravnotežje, ki sta v predšolskem obdobju najpomembnejši gibalni sposobnosti in zato zahtevata največ pozornosti.
 • Naloge so igrive in za otroke realno dosegljive.
 • Z gibalnimi/športnimi nalogami otroci preko igre usvajajo osnovne elemente različnih športov, s katerimi se lahko ukvarjamo do obdobja zrelosti in starosti.
 • Program vključuje medpodročne povezave; vplivamo na vsa področja otrokovega razvoja (telesni, gibalni, spoznavni, čustveni in socialni).
 • Naloge spodbujajo aktivno sodelovanje staršev. Otroci lahko izvajajo večino dejavnosti tudi doma.

Otroci sproščeno izvedejo gibalne naloge (igrice), ki vključujejo prilagojenost na vodo:

 • prilagojenost na upor vode (npr. ponazarjanje živali, lovljenje, potapljanje in dvigovanje deske itd.),
 • potapljanje glave (npr. dan in noč, lovljenje – rešiš se s potopitvijo glave itd.),
 • izdihovanje v vodo (npr. nihalo – izmenično izdihovanje pod vodo, katapult – potapljanje, izdihovanje in odriv z nogami),
 • gledanje pod vodo (npr. dotik delov telesa, štetje prstov na rokah, reševanje zaklada itd.),
 • plovnost in drsenje na vodi (npr. vodni liki – prikaz oblik z lebdenjem; v paru – odrivod podplatov; odriv od stene, glava potopljena, drsenje na trebuhu itd.).

Za otroke stare 5 - 6 let bomo organizirali tečaj plavanja/ prilagajanja na vodo. Stroške programa pokrijejo starši v celoti. Izvajalec bo Fakulteta za šport, program se bo predvidoma izvajal v aprilu 2019.

c71798f2-781d-49d8-adc0-417b8475a8af

Hipoterapija in terapija plavanja za otroke v razvojnih oddelkih

Cilj: Razvijanje občutkov ugodja, izboljševanje telesne drže in gibanja, pridobivanje pozitivne samopodobe, podaljševanje pozornosti, razvijanje prostorske in telesne predstavljivosti.

Hipoterapija se bo izvajala enkrat mesečno na in ob konjih z usposobljenimi strokovnjaki v za to namenjenem centru v Kamniku. Terapija plavanja bo potekala trikrat letno v centru za rehabilitacijo prav tako v  Kamniku.

Za sredstva za prevoz otrok v Kamnik in kritje stroškov programa bodo strokovne delavke in starši zaprosili Sklada Vrtca Najdihojca.

e37f04cf-d12d-4d18-9405-f0433e8e923a

Pravljična joga

 • Preproste metode  za sproščanje, umirjanje, poglabljanje dihanja.
 • Dinamične vaje za raztezanje, poglabljanje gibljivosti telesa in sklepov.
 • Ozaveščanje svojega telesa in povezovanje s svojim notranjim prostorom.
 • Uvajanje starodavne metode joge preko pravljice.

Program bo za otroke stare 5-6 let brezplačen.

7c4c96cf-ab8e-4a71-9074-6a614cc15d79

Ciciuhec, beremo z malčki

Tudi naš vrtec sodeluje v projektu Ciciuhec, beremo z malčki, ki poteka vsako leto od oktobra do aprila v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana.

Priporočen seznam knjig.