SVETOVALNA SLUŽBA

Temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu je omogočiti in podpreti optimalni razvoj vsakega otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno ali duševno konstitucijo.

Svetovalno službo vrtca Najdihojca sestavljajo:

- Maruša Demšar, univ. dipl. pedagoginja in soc. kult.

- Božena Stritih, univ. dipl. psihologinja

- Ana Korošec, mag. prof. inkluzivne pedagogike

 

Naloge svetovalne službe:

Spremljanje razvoja otrok:

- obiski oddelkov z namenom spremljanja otrok in sodelovanja s strokovnimi delavci pri načrtovanju prilagoditev za posamezne otroke,

- hospitacije v oddelkih z namenom detekcije otrok z rizičnimi dejavniki,

- opazovanje otrok v oddelku po predhodnem dogovoru z vzgojiteljico/vzgojiteljem in s starši,

- uporaba različnih merskih instrumentov (vprašalniki, opazovalne lestvice ipd.) za oceno otrokovega razvoja, napredka.

 

Sodelovanje s strokovnimi delavci:

- pogovor o opažanjih strok. delavcev o funkcioniranju otroka v oddelku,

- individualno sodelovanje: pomoč strok. delavcem pri sodelovanju s starši, načrtovanju dela v oddelku, spremljanju otrokovega napredka ipd.,

- sodelovanje s strok. delavci pri načrtovanju dela z otroki z rizičnimi dejavniki (načrtovanje prilagoditev),

- priprava poročil vrtca o otroku (za namen postopka usmerjanja, všolanja, poročila za CSD ipd.),

- vodenje strokovnih aktivov,

- sodelovanje z izvajalkami dodatne strokovne pomoči,

- sodelovanje na skupnih razširjenih govorilnih urah s strok. delavci in starši,

- sodelovanje z vodstvom.

 

Sodelovanje s starši:

- vodenje individualnih razgovorov s starši (svetovanje, pogovori),

- izvedba informativnih izobraževalnih sestankov za starše,

- organizacija šole za starše,

- sodelovanje na roditeljskih sestankih, razširjenih sestankih s starši in vzg.,

- nudenje pomoči staršem pri postopkih za pridobitev dodatne strokovne pomoči v vrtcu in v postopkih obravnave otrok s PP.

 

Sodelovanje z zunanjimi institucijami:

- razvojne ambulante, CSD, ZRSŠ, šole, policija, zunanji strokovnjaki (logopedi, psihologi, del. terapevti, …).

 

Spremljanje otrok, ki se jim v vrtcu nudi dodatna strokovna pomoč:

- sodelovanje pri timskem načrtovanju prilagoditev za otroke pred postopkom pridobitve pomoči,

- sodelovanje pri timskem načrtovanju, pripravi in evalvaciji individualiziranih programov,

- organizacija in izvedba skupnih sestankov vzg., pom. vzg., izvajalk dodatne strokovne pomoči (vsaj 2 do 3-krat letno),

- vodenje osebnih map otrok (dokumentacija),

- sodelovanje s starši in zunanjimi institucijami, kjer so otroci vodeni, pri spremljanju otrok, ki se jim nudi dodatna strokovna pomoč,

- pomoč staršem pri vpisu otroka v šolo oz. urejanje v zvezi z odlogom šolanja,

- udeležba na multidisciplinarnih timih, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki pri spremljanju otrok (obiski v vrtcu ipd.).

 

Spremljanje otrok, ki so vključeni v razvojni oddelek:

- sodelovanje pri timskem načrtovanju, pripravi, spremljanju in evalvaciji individualiziranih programov za posameznega otroka,

- sodelovanje s starši otrok, ki so vključeni v razvojni oddelek,

- sodelovanje z zunanjimi institucijami in strokovnjaki pri načrtovanju dela z otrokom.

 

Vpis otrok v vrtec:

- izvedba postopka vpisa v vrtec,

- vodenje vpisnih evidenc,

- oblikovanje oddelkov,

- sodelovanje s starši v postopku vpisa v vrtec: individualni razgovori in svetovanje, informativni sestanki za starše pred vstopom v vrtec, sodelovanje na dnevu odprtih vrat.

 

Svetovalna služba s sedežem na Gorazdovi ulici 6:
Maruša Demšar, univ. dipl. pedagoginja in soc. kult.
Tel: 041 690 730
e-pošta: marusa.demsar@najdihojca.si
Uradne ure 07.00 do 15.00 po predhodnem dogovoru.

Svetovalna služba s sedežem na Kebetovi ulici 30:
Božena Stritih, univ. dipl. psihologinja
Tel: (01) 519 30 31, 031 686 848
e-pošta: bozena.stritih@najdihojca.si
Uradne ure 07.00 do 15.00 po predhodnem dogovoru.

Svetovalna služba s sedežem na Lepodvorski cesti 5:
Ana Korošec. Ana Korošec, mag. prof. inkluzivne pedagogike
Tel: 041 460 019
e-pošta: ana.korosec@najdihojca.si
Uradne ure 07.00 do 15.00 po predhodnem dogovoru.

 

Dodatna strokovna pomoč v Vrtcu Najdihojca

 

Dodatna strokovna pomoč v Predšolskem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP) temelji na Zakonu o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP).

Otroci s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju so otroci z razvojnimi primanjkljaji, zaostanki, ovirami oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi.

Otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju so otroci, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje, zaostanke, ovire oziroma motnje.

 

Dodatna strokovna pomoč poteka v skladu z individualnim načrtom pomoči družini ali zapisnikom multidisciplinarnega tima Centra za zgodnjo obravnavo.

V vrtcu se oblikuje strokovna skupina za zgodnjo obravnavo, ki jo sestavljajo: svetovalni delavec, strokovni delavci v oddelku in strokovni delavec za zgodnjo obravnavo, ti pa sodelujejo z zunanjimi institucijami, kjer je otrok obravnavan.

Strokovna skupina za zgodnjo obravnavo v vrtcu pripravi program/načrt pomoči za otroka v vrtcu. V individualnem načrtu pomoči strokovna skupina za zgodnjo obravnavo v vrtcu zapiše otrokove zmožnosti in posebnosti na področju delovanja, prilagoditve v oddelku ter cilje in dejavnosti, ki spodbujajo otrokov celostni razvoj.

Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja tudi pred izdelavo individualnega načrta ali zapisnika multidisciplinarnega tima, če strokovna skupina za zgodnjo obravnavo v vrtcu oceni, da je to potrebno.

Dodatna strokovna pomoč poteka individualno, v paru ali manjši skupini znotraj ali zunaj igralnice. Izvaja se po urniku, ki se vsako šolsko leto pripravi na novo.

 

V Vrtcu Najdihojca dodatno strokovno pomoč izvajajo:

– Brigita Ilovar, prof. defektologije; brigita.ilovar@guest.arnes.si

– Neža Kernel, mag. prof. soc. ped.; neza.kernel@guest.arnes.si

– Ana Korošec, mag. prof. inkluz. ped.; ana.korosec@najdihojca.si

– Lucija Rusl, mag. prof. inkluz. ped.; lucija.rusl@guest.arnes.si

Telefonska številka izvajalk dodatne strokovne pomoči: 041 614 734