TRAJNOSTNI RAZVOJ

Trajnostni razvoj

 • Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničiti ga je mogoče prek uravnoteženega gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, dostojnem, varnem in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe.
 • Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so:

vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, učenje za in skozi vse življenje, visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, ohranjeno zdravo naravno okolje, visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

 

Strateške usmeritve na področju trajnostnega razvoja, ki jih kot svoje prepoznava Vrtec Najdihojca:

 • Varna, zdrava in raznovrstna prehrana (lokalno pridelana, kratke verige, bio izdelki, zmanjšanje količine pomij…).
 • Razvijanje t.i. »zelenih« kompetenc.
 • Skrb za zdravo življenje in spodbujanje splošnega dobrega počutja v vseh življenjskih obdobjih.
 • Otrokom in odraslim omogočiti kakovosten razvoj in izobraževanje ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja.
 • Otrokom in odraslim omogočiti pridobitev ustreznih, tudi tehničnih in strokovnih znanj in spretnosti.
 • Poskrbeti, da bodo vsi otroci pridobili znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju.
 • Poskrbeti, da bo vrtec prilagojen otrokom, invalidom in obema spoloma, ter vsem omogočiti varno, nenasilno, sprejemljivo in spodbudno učno okolje.
 • Spodbujati mednarodno sodelovanje in medkulturni dialog ter ozavestiti pomen medkulturne inteligence.
 • Gospodarna raba vode in ozaveščanje o varovanju ekosistemov povezanih z vodo.
 • Skrbno ravnanje z odpadki, zmanjšati njihovo količino s preventivnimi ukrepi, zmanjševanjem porabe, recikliranjem in ponovno uporabo.
 • Trajnostno javno naročanje v skladu z državnimi politikami in prednostnimi usmeritvami.
 • Ozaveščanje o pomenu čiste energije (obnovljivi viri in nove tehnologije).
 • Varovati pravice delavcev in zagotoviti varno in zanesljivo delovno okolje za vse delavce, še posebej delavce z negotovo zaposlitvijo.
 • Zagotoviti dostopnost informacijske in komunikacijske tehnologije, novih tehnologij in spodbujati inovacije.
 • Zagotoviti večjo vlogo vseh ljudi ter spodbujati njihovo vključevanje v družbeno, gospodarsko in politično življenje, ne glede na starost, spol, invalidnost, raso, narodnost, poreklo, vero ali ekonomski ali drug status.
 • Prizadevati si za varstvo in ohranjanje svetovne kulturne in naravne dediščine.
 • Izboljšati izobraževanje, ozaveščanje ter človeške in institucionalne zmogljivosti za blažitev podnebnih sprememb, prilagajanje, omejevanje posledic in zgodnje opozarjanje.
 • Izkoreniniti vse vrste nasilja nad otroki.
 • Razviti učinkovito, odgovorno in pregledno ustanovo na vseh ravneh.
 • Poskrbeti za odzivno in odprto odločanje vseh ljudi prek njihovih predstavnikov na vseh ravneh.